Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Janów Podlaski

Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Urząd Gminy Janów Podlaski (Bialska 6A, 21-505 Janów Podlaski, tel: (83) 341 30 73, (83) 341 30 93,, fax: (83) 341 30 77, email: ug@janowpodlaski.pl), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Janów Podlaski.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-17.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Skibiński, e-mail: ug@janowpodlaski.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 833413073. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

7. Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

8. Dostępność architektoniczna

 1. Wejście do pomieszczeń Urzędu Gminy Janów Podlaski nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych (schody).
 2.  W budynku nie ma wind.
 3. W budynku brak jest dostosowań takich jak: pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.
 4. Osoby mające problem z poruszaniem się, które chcę załatwić sprawę w działach mieszczących się na piętrze budynku powinny zgłosić taką wolę wcześniej telefonicznie (oferowana pomoc pracownika właściwego dla danej sprawy oraz pomoc przy wejściu). Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do osób niepełnosprawnych.
 5. Przy budynku jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 6. Urząd dopuszcza prawo wstępu z psem asystującym.
 7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

10. Informacje dodatkowe